2411103540 Ρούσβελτ 51- 53, Λάρισα info@kostripas.gr
hero image

Κωστρίπας Τεχνική
Πολιτικός μηχανικός Λάρισα


προφίλ
 

Η εταιρεία ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει έδρα την Λάρισα στην οδό Φρ. Ρούσβελτ 51-53.

Η εταιρεία αποτελείται από τους Κωστρίπα Αθανάσιο Διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης και Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και την Κωστρίπα Ευθυμία Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό. Είναι συνέχεια των ατομικών επιχειρήσεων τους καθώς και ατομικής επιχείρησης ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε. ο οποίος έχει εκτελέσει πληθώρα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Αντικείμενο εργασιών της « ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ » είναι η ανάληψη και η κατασκευή πάσης φύσεως έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων, με το πτυχίο που διαθέτει στην Α1η τάξη του ΜΕΕΠ (Μητρώου Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων) του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνει αναλυτικά:

 Οικοδομικά έργα
 Έργα Οδοποιίας
 Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 Υδραυλικά έργα
 Λιμενικά έργα
 Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
 Έργα Πρασίνου